برنامه آموزشی زمستان 98

تعداد بازدید : 3500

تاریخ انتشار :

ویدئوی آموزشی با موضوع Birthday

تعداد بازدید : 1351

تاریخ انتشار :

ویدئوی آموزشی با موضوع Hello

تعداد بازدید : 863

تاریخ انتشار :

ویدئوی آموزشی با موضوع ...This is

تعداد بازدید : 806

تاریخ انتشار :

تازه ترین ویدیوها
Has...Got

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 2

Advice

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 2

Past Simple - negative and question

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 3

how important

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 3

Superlatives

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 1

Annoying

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 2

Questions and Answers

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 2

grandchild

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 3

Past Continuous

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 5

سینماکیش - Cautious

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 4

Past Simple

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 4

سینماکیش - Cousin

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 1

ویدئوهای موسسه کیش
مبارزه با ویروس کرونا

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 107

ویدئوی آموزشی با موضوع Hello

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 863

Past Continuous

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 5

how important

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 3

Has...Got

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 2

سینماکیش - Cautious

تاریخ انتشار :

تعداد بازدید : 4

دسته بندی ویدیوها